MSPTM » » Wat doen we

Wat doen we

cosa-facciamio


Priesters en Broeders Missionarissen Dienaars der Armen.
- De priesters missionarissen dienaars der armen steunen geestelijk elke gemeenschap van de Beweging. Met de Gewijde Broeders nemen zij de arme kinderen op en staan in voor hun opvoeding, zowel weeskinderen als kinderen met ernstige familiale problemen. Deze kinderen worden vanaf 6 jaar opgenomen in de Foyer Heilige Tarcisius midden de Cité van de Kinderen te Andahuaylillas (Peru).
- Met de Gewijde Broeders dragen ze bij tot de organisatie en het beheer van het Liefdadigheidscollege “Heilige Francisco en Jacinta Marto” en de Beroepsateliers (in de “Cité van de Kinderen” in Andahuaylillas – Peru).
- Ze dragen het Lichaam en het Bloed van Christus Verlosser naar de verwijderde en meest afgelegen dorpen van de Andescordillera terwijl ze de liefdesboodschap en het heil van Christus Gekruisigd en Verrezen verkondigen.
- Ze zijn werkzaam in Peru en in Cuba.
- Contact: msptm.cuzco@gmail.com

View the movies
Priests and Brothers (Part 1)
Capture 3
Priests and Brothers (Part 2)
Sacerdotes 2

 

-Seminaries
Het Missionair Vormingshuis “Heilige Maria Moeder der Armen” in Ajofrín (Toledo – Spanje) onthaalt jongeren van verschillende nationaliteit die zich de vraag over hun roeping stellen tegenover God en die zich verdiept hebben over de roeping tot missionaris dienaar der armen gedurende een onderscheidings- en missiejaar in Peru. De cursus in het Vormingshuis gaat gewoonlijk over zes jaar; de tijd om humane, spirituele en missionaire vorming te krijgen. Sommige van die jongeren oriënteren zich tot het priesterambt, anderen als Broeders Missionarissen Dienaars der Armen naar een leven in dienstbaarheid. Nog anderen bereiden zich voor in het vooruitzicht van een roeping tot het contemplatief leven te midden de Beweging. De humane en spirituele vorming verloopt doorheen het leven van elke dag en is zo geregeld dat de kostbare waarden die in het hart van de christelijke traditie geworteld zijn als vanzelf worden doorgegeven. De Heilige Eucharistie vormt het hart van deze spirituele vorming. De twee hoogtepunten van iedere dag zijn ’s morgens het opdragen van de Heilige Mis en ’s avonds de eucharistische aanbidding. De kinderlijke en liefdevolle devotie tot de Moeder Gods wordt gevoed met de dagelijkse rozenkrans. De liefde tot de Kerk komt tot uiting in het gemeenschappelijk Getijdengebed en het geestelijk leven groeit ook dankzij de praktijk van de gregoriaanse zang. Sport, uitstappen en ontspanningsmomenten vormen eveneens belangrijke momenten voor het leven op het Seminarie daar ze de christelijke broederlijkheid onder alle broeders aanmoedigt. De seminaristen ontvangen hun intellectuele vorming aan het Theologisch Instituut “San Ildefonso” van Toledo. Dit instituut staat goed bekend om zijn ernst en vooral voor zijn trouw aan de leer en aan de Traditie van de Katholieke Kerk. Het Vormingshuis wil alzo een “werkplaats” van heiliging zijn, doordrenkt van stilte en onthechting, waar de Heilige Geest de harten kan voorbereiden tot het offer voor het heil van velen en vooral voor dat van de armen.
Contact: seminario.msp@gmail.com
Klein Seminarie (Andahualillas – Peru): Het Klein Seminarie “Heilige Lodewijk van Gonzagua” ontvangt jongens die zich de vraag stellen of zij geroepen zijn tot het priesterschap. Vanaf 12 jaar mogen de jongens een aanvraag doen om toegelaten te worden tot het Klein Seminarie.
 

De contemplatieve missionarissen
Het monasterium “Onze Lieve Vrouw van de Stilte” van de Missionarissen Dienaars der Armen van de Derde Wereld maakt volledig deel uit van de Beweging die op hen kan rekenen als de “missionarissen van de stilte”. Deze contemplatieve gemeenschap bestaat uit priesters en broeders. Zij leiden een boetvaardig leven in een gesloten gemeenschap en wijden hun leven aan de lofprijzing van God. Ze zijn voorsprekers bij de Heer voor al de leden van de Kerk aan de zijde van de Heilige Maagd Maria, ons aller Moeder, om zo de missionarissen geestelijk bij te staan en uit eerherstel voor de zonden van de mensheid. Toegewijd aan het liturgisch gebed en de eucharistische aanbidding, onthaalt de gemeenschap ook de mannelijke leden van de Beweging die wensen de geestelijke oefeningen te volgen volgens de methode van Sint Ignatius van Loyola. De contemplatieve priesters geven eveneens ook de Ignatiaanse geestelijke oefeningen aan priesters, broeders en jonge leken die niet deel uit maken van de Beweging. Deze contemplatieve gemeenschap hecht ook een groot belang aan de gregoriaanse zang en het latijn. Zelfs wordt hun conventsmis elke dag in de buitengewone vorm van de Romeinse Ritus opgedragen, zoals dit door het motu propio “Summorum Pontificum” is toegestaan.

View the movie
Capture 4


- Zusters Missionarissen
De Zusters Missionarissen Dienaressen der Armen van de Derde Wereld leven op het ritme van het broederlijk leven enhet gebedsleven. Hun leven is gekenmerkt door een grote liefde tot de Eucharistie en tot de Maagd Maria. Dit allemaal dankzij een diep sacramenteel leven en het dienstwerk aan de armen. Onder de armen hebben zij een voorkeur voor de weeskinderen, de verlaten en zieke kinderen, zonder daarbij de armen van de Andes Cordillera te vergeten aan wie zij de Blijde Boodschap van het Evangelie brengen.
Hun leven in dienstbaarheid wordt in de volgende centra verwezenlijkt:
De Foyer “Heilige Theresia van Jezus” in Cuzco waar zij arme kleine jongens en meisjes opnemen. Sommige van die kinderen zijn fysisch of psychisch gehandicapt. Daar ook kunnen de meisjes verder opgroeien in een gezond klimaat op alle gebied.
De Foyer “Heilige Theresia van Jezus” in Lima (hoofdstad van Peru): zij zorgen er voor arme kinderen die uit de Cordillera komen en die in Lima fijne chirurgische ingrepen moeten ondergaan. Dit huis biedt ook de mogelijkheid aan de zusters zelf om hun vorming te vervolledigen.
Centra van Bijstand voor Ontwikkeling in verschillende dorpen van de Andes Cordillera van Peru (Cusibamba, Punacancha en Rumichaca). Hun diensten daar zijn verschillend zoals: het open houden van een refter voor kinderen en bejaarden, evangelisatie, catechese en voorbereiding tot de sacramenten, wekelijkse bezoeken aan de dorpen in het omliggende en godsdienstonderricht in de scholen.
Contact : hermanasm.s.p.peru@gmail.com

View the movies
Sisters (Part 1)
Capture

Sisters (Part 2)
Capture 2

 

- Familie Missionarissen
Echtparen Missionarissen Dienaars der Armen van de Derde Wereld. Met hun kinderen verlieten ze hun land van herkomst en besloten zij de deuren van hun gezin open te zetten voor de allerarmsten. Deze families vormen huiselijke kerken die willen groeien door de liefde waarvan zij leven te delen met hen die lijden.
De echtgenoten van die families staan in voor de volgende werken in de “ Cité van de Kinderen ” in Andahuaylillas:
Het Liefdadigheidscollege “Zalige Francisco en Jacinta Marto” dat ongeveer 200 jongens gratis onthaald.
Beroepsateliers waar deze jongens een beroep aanleren dankzij de vorming aangeboden door leraars uit de technische sector.
De echtgenotes zijn werkzaam in de volgende werken:
Het Liefdadigheidscollege “Heilige Maria Goretti” en de Beroepsateliers die er aan verbonden zijn. Dit college in de stad Cuzco ontfermt zich over 400 arme meisjes die gratis onderwijs krijgen, een integrale opvoeding en beroepsvorming, al het nodige schoolmateriaal, gezonde voeding en ook de nodige sanitaire bijstand.
Elke week gaan de familie missionarissen op missie in een dorp van de Cordillera waar zij catechese geven en de meest kwetsbare families materiële hulp bieden.
De familie missionarissen werken ook in Lima, in Guadalajara in Mexico en in het onthaalcentrum te Budapest (Hongarije) voor zigeunerkinderen die uit verschillende arme wijken komen van de hoofdstad van Hongarije.
Contact: familias.misioneras.cuzco@gmail.com

View the movies
Families (Part 1)
Capture 5

Families (Part 2)
Capture 6

 

- De oblaten en de ondersteuningsgroepen
De oblaten: dit zijnzieken, bejaarden of gevangenen die hun lijden opofferen ten voordele van de armen van de derde wereld en al diegenen die het charisma van de Missionarissen Dienaars der Armen van de Derde Wereld dagelijks beleven.
Ondersteuningsgroepen: dit zijn groepen mensen die het charisma van de Missionarissen Dienaars der Armen DW vanuit hun land met ons mee beleven door hun gebed, hun offers en hun dagelijkse bekering. Zij engageren zich om het charisma van de Missionarissen Dienaars der Armen van de Derde Wereld te leren kennen door samenkomsten te organiseren, missionaire gebedsgroepen op te richten, tijdschriften uit te delen, enz.