MSPTM » » Tevékenységünk

Tevékenységünk

cosa-facciamio

- Közösségeink

- Papok és misszionárius testvérek
- Szemináriumok
- Misszionárius nővérek
- Misszionárius családok
- Szemlélődő szerzetesek
- Oblátusok és segítő csoportok

A misszionárius papok lelki támogatást nyújtanak a Mozgalom minden közösségének. Az elkötelezett testvérekkel együtt hat éves koruktól fogadják be és nevelik az árva és súlyos családi problémáktól szenvedő gyermekeket a Szent Tarzíciusz Otthonban (Andahuaylillasban a Fiúk Városán belül).
A testvérekkel együtt működtetik a Boldog Ferenc és Jácinta Marto Ingyenes Fiú Nevelési Központot, valamint a Szakmai Műhelyeket (ugyancsak Andahuaylillasban, a Fiúk Városában).
Elviszik a Megváltó Krisztus Testét és Vérét az Andok Kordilleráinak legtávolabbi és legelhagyatottabb falvaiba, miközben hirdetik a szeretet üzenetét és a Megfeszített és Föltámadott Krisztus megváltását.
Peruban és Kubában dolgoznak.
E-mail kapcsolat: msptm.cuzco@gmail.com

 

- Szemináriumok
A Szűz Mária Szegények Édesanyja Szeminárium – (Spanyolország, Toledo — Ajofrín) azokat a különböző nemzetiségű fiatalokat fogadja be, akik érzik magukban Isten hívását, hogy a Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái legyenek, miután az egy éves tapasztalatszerzésüket követően — melyet az Andahuaylillasban (Cuzco) lévő anyaházban töltenek — felismerték hivatásukat. A fiatalok rendszerint hat évet töltenek ebben a Házban, mely idő alatt megkapják a szükséges humán, spirituális és intellektuális képzést. Némelyek közülük a szolgálati papságra kapnak hivatást, mások, hogy testvérként megmaradva szolgáljanak, és mindkettőjük közül vannak, akik testvérként vagy papként a szemlélődő életet választják. Az emberi és lelki fejlődés az értékes hagyományként kikristályosodott életritmusnak megfelelően megy végbe, amelyet óvni és művelni kell. A lelki képzés tengelye és legfőbb központja a Legszentebb Oltáriszentség, amely mint két hegycsúcs emelkedik ki a nap folyamán: először a reggeli szentmisében, másodszor a délutáni szentségimádásban. Gyermeki és szerető odaadásunkat a nap folyamán végzett imádságokkal, köztük a rózsafüzér elimádkozásával fejezzük ki a Legszentebb Szűznek, az Egyház iránti szeretetünket pedig a zsoltáros imaórák végzésével. A lelkiélet fejlődését segítik a gregorián énekek. A sport, a kirándulások és a pihenés fontos mozzanatok a Szeminárium életében, hogy mindnyájan tápláljuk és megéljük egymás iránt a keresztény hitünkből fakadó testvéri szeretetet. A szellemi képzést Toledóban a Szent Ildefonso Teológiai Egyetemen kapják meg a fiatalok, egy olyan intézményben, mely széles körben jól ismert komolyságáról és főképp hűségéről a Katolikus Egyház tanításához és hagyományához. A Szűz Mária Szegények Édesanyja Szeminárium olyan műhely kíván lenni, ahol szentéletű emberek fejlődnek teljes csöndben és lemondásban, ahol a Szentlélek alakítja a szíveket, hogy készségessé váljanak föláldozni magukat sok lélek megmentésére, különösen a legszegényebbekére.
E-mail kapcsolat: seminario.msp@gmail.com
Kisszeminárium (Peru — Andahuaylillas): A Gonzága Szent Alajos Kisszemináriumba a felső tagozat első osztályától léphetnek be azok a fiúk, akik papi hivatást éreznek magukban.
 

- Szemlélődő misszionárius szerzetesek
A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Misszionáriusok Csönd Asszonya Monostora a Mozgalom része, és mint ilyen, ők a „Csönd Misszionáriusai”. Szemlélődő közösségük papokból és testvérekből áll. Szigorú életüket klauzúrában élik, ahol mint megtört kenyeret és elégő tömjént ajánlják föl magukat Isten dicsőségére. Közbenjárnak az Egyház minden tagjáért, engesztelnek az emberiség bűneiért, és lélekben kísérik a misszionáriusokat. Emellett a liturgikus imádságnak és a szentségimádásnak szentelik magukat, és fogadják a Mozgalom férfi tagjait (papokat, testvéreket), akik szentignáci lelkigyakorlatra érkeznek hozzájuk. Fogadják a kívülről érkező papokat, szerzeteseket és laikus fiatalokat is.
A Szemlélődő Közösség életében fontos szerep jut a gregorián énekeknek és a latin nyelvnek, éppen ezért a Monostorban a hagyományos római (tridenti) szentmisét ünneplik a „Summorum Pontificum” Motu propio rendelkezés szerint.


- Misszionárius nővérek
A közösségi életet és az imaéletet egymással összhangban élik meg, alapvető vonásuk az Oltáriszentség és Szűz Mária iránti nagy szeretet, melyet elmélyült szentségi életükkel fejeznek ki, valamint a szegények szolgálatával. Előtérbe helyezik az árva, illetve elhagyott és/vagy beteg gyermekeket, ahogyan azokat a gyerekeket is, akik a perui Andok magas hegyei között élnek, és akiknek elviszik az Evangélium örömét.
Szolgálatukat a következő Központokban végzik:
Cuzcóban a Szent Teréz Fészekotthon a legkisebb szegény gyermekeket — fiúkat és leányokat — fogadja be, mellettük számos, különböző fokozatú testi és szellemi sérüléssel élő gyermeket. Ugyanebben a Házban nevelkedhetnek minden szempontból egészséges környezetben a nagyobb lányok is.
Limában a Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz Fészekotthon azokat a gyermekeket fogadja, akik kényes sebészeti beavatkozás miatt kell, hogy leutazzanak az Andok magas hegyeiből. Ebben a házban élnek azok a nővérek is, akik képzésük befejezésére érkeznek a fővárosba.
Különböző Segítő Központokon keresztül a perui Andok magas hegyei között fekvő falvakban (Cusibamba, Punacancha, Rumichacra) is jelen vannak nővéreink, ahol legfontosabb feladataik közé tartoznak a gyermekek és idősek számára fenntartott étkezők működtetése, hittanórák tartása, felkészítés a szentségek vételére, valamint hetente meglátogatják a közeli falvak lakóit és iskoláit, hogy ott is hittanórát tartsanak.
E-mail kapcsolat: hermanasm.s.p.peru@gmail.com
 

- Misszionárius Családok
A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Misszionárius házaspárjai gyermekeikkel együtt elhagyták hazájukat azzal a döntéssel, hogy a legszegényebbek előtt megnyissák magukat mint kis családi egyházat, mely a szenvedőkkel megosztott szeretet fogadójává formálódik. A férjek a következő tevékenységek felelősei (Andahuaylillasban a Fiúk Városán belül):
A Boldog Ferenc és Jácinta Marto Ingyenes Fiú Nevelési Központnak, mely térítésmentesen fogad be 250 szegény gyermeket.
A szakmai műhelyeknek, melyekben a szegény gyerekek mesterséget sajátíthatnak el hála a szakképzett tanároknak, akik oktatják őket.
A feleségek az alábbi területekért felelősek:
A Goretti Szent Mária Ingyenes Leány Nevelési Központért és a hozzá tartozó műhelyekért, ahol 350 leány tanul. A gyerekek térítésmentesen kapják az átfogó iskolai oktatást-nevelést, illetve valamennyi oktatási eszközt, jó minőségű és bőséges étkezést és a nélkülözhetetlen egészségügyi ellátást.
Ezek mellett a misszionárius házaspárok hetente meglátogatnak egy-egy falvat a Kordillerákban, ahol katekézist tartanak, és segítséget nyújtanak a rászoruló családoknak.
Dolgoznak még Limában, Mexikóban (Guadalajara), és Budapesten a Magyarok Nagyasszonya Központban, amely a környékbeli — jellemzően cigányszármazású — szegény gyerekeket fogadja be.
E-mail kapcsolat:
Peru: familias.misioneras.cuzco@gmail.com 
Mexikó: familias.misioneras.mexico@gmail.com 
Magyarország: msptm.budapest@gmail.com
 

- Oblátusok és Segítő Csoportok
- Oblátusok: Betegek, idősek vagy rabok, akik fölajánlják szenvedéseiket a Harmadik Világ szegényeiért és mindazok, akik befogadták és magukévá tették életükben A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Misszionáriusok karizmáját.
- Segítő Csoportok: azon személyekből álló csoportok, akik saját országukból segítenek imádságukkal, áldozataikkal, és megtérésükért tett napi erőfeszítéseikkel. Elkötelezik magukat arra, hogy megismertessék másokkal A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Missziós Mozgalom karizmáját (vállalják találkozók, imacsoport összejövetelek szervezését, információs anyagok terjesztését stb.).